கடற்கரையோரபாதை

ஊறணியின் கடற்கரையோரபாதை அமைக்கும் திட்டத்தின் முதற்கட்டமாக மதகு வாய்க்கால் ஒரமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த மண் வீதி இன்று சீரமைக்கும் பணி நடைபெறும் வேளையில்

About ratna

Check Also

நிதி சேகரிக்க

புலம்பெயர் நாடுகளிலிருந்து கடற்கரை பாதை அமைக்கும் திட்டத்திற்காக நிதி சேகரிக்க எம்முடன் இணைந்துள்ளவர்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *