ஊறணி 04.12.2016

பிறிதொரு சிரமதானமும் ஒன்று கூடலும் நாளை மறுதினம்(11.12.2016) ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.00 மணி தொடக்கம் பி.ப 5.00 மணி வரை ஊறணியில்.

Next Prev
Slide 1 |  
Slide 2 |  
Slide 3 |  
Slide 4 |  
Slide 5 |  
Slide 6 |
Next Prev

About admin

Check Also

30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew )

கடந்த சனிக்கிழமை 17.10.2020 அன்று Lions club Nallur இனால்30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew ) கோவிலிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *