Home / பொது நூலகம் / பொது நூலகம் 2016

பொது நூலகம் 2016

ஏற்கனவே (12.10.2014) தீர்மானித்ததன்படி பொது நூலகம் கட்டுவது  தொடர்பான பணிகள் மீளவும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன் முதற் கட்டமாக பொதுக்காணியை சுற்றி இப்போது மதில் அமைக்கப்பட்டுவருகிறது.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.