Home / 04/11/2016 பின்பான ஊறணி / சுண்டங்கத்தரி

சுண்டங்கத்தரி

ஊறணி கோவில் வளவின் மண்ணில் FR. ராஜனின் முயற்சியில் ஓர் பசுமை புரட்சி

About ratna

Check Also

30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew )

கடந்த சனிக்கிழமை 17.10.2020 அன்று Lions club Nallur இனால்30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew ) கோவிலிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *